PATİ MAMA Her Şey Canlar İçin...

Hayvan Hakları Yasası Dilekçe Örneği


Reklam Alanı

Hayvan hakları yasasıyla ilgili birçok STK ve hayvanseverin de üzerinde mutabık olduğu taleplerimizi Meclis’e iletmemize karşın yapılan son açıklamalar nedeniyle hayvanlar aleyhine düzenlemeler içeren, taleplerin dikkate alınmadığı bir yasa teklifinin hazırlanmış̧ olduğundan endişe ediyoruz. Hayvana tecavüzü suç saymayan, caydırıcı cezalar içermeyen, şikayet şartı öngören, hayvan satısını yasaklamayan, yunus parklarını kapatmayan, evde hayvan sayısını sınırlayan özetle hayvanlar aleyhine düzenlemeler içerecek ve onların hak ihlaline uğramasına sebebiyet verecek bir yasa istemiyoruz. Herkesi taleplerimizi içerir dilekçemizi Cimer kanalıyla, İstek sekmesinden sonra (İletişim Başkanlığı seçeneğinin kaldırılmış olması sebebiyle) Tarım Orman Bakanlığı ve/veya Adalet Bakanlığı’nı seçerek göndermeye davet ediyoruz. 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ (İZMİR BAROSUNDAN ALINTIDIR) 

“Cimer metni aşağıdaki linkte olup; Cimer karakter sınırlamasına uygun olarak hazırlanmıştır”

 

5199 Sayılı Kanun’un hayvanları koruyamadığı, caydırıcılığının olmadığı ortadadır. Hak ihlalleri, bireysel olarak ve hayvan bakımıyla görevli kişilerce işlenebilmektedir. Bu durum hayvanları ve toplumun ruh sağlığını etkilemekte, birçok fail tespit edilememekte, tespit edilenlerin sadece cüzi miktarlı idari para cezasıyla cezalandırılması, adalete olan inancımızı zedelemektedir. Hayvanlara karşı zulüm içeren eylemler acilen önlenmeli, Anayasa'da-özel yasalarda hayvanlar, hak sahibi varlıklar olarak tanımlanmalı, TCK’daki kötü muamele, işkence, yaralama, öldürme ve cinsel suçlar hayvanlar için de tanımlanmalı, dövüştürme, güreştirme, hayvan neslini yok etme suçları da yasaya eklenmelidir. Cumhuriyet Savcıları resen yetkili kılınmalı, savcılıklarda hayvan hakkı ihlalleri soruşturma büroları kurulmalıdır. Suçun işleniş biçimi, hamile, engelli, yaşlı veya yavru hayvana karşı ve görevi gereği hayvanlara bakmakla yükümlü kişiler tarafından işlenmesi durumları dikkate alınarak, suçun nitelikli halleri düzenlenmeli; Cezaların alt sınırı en az 3 yıldan başlatılarak failler hakkında erteleme, adli para cezası, takdiri indirim gibi hükümler uygulanmamalıdır. Hayvana yönelik şiddet fiillerinin taksirli halleri de ceza kapsamına alınmalıdır. Faillerin psikolojik tedavi alması da sağlanmalıdır. Görevi kötüye kullanma suçu bakımından fail hakkında soruşturma izni aranmamalı, kurumlara idari ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Trafikte taksirle de olsa hayvana çarpılması durumunda ehliyete geçici süreli olarak el koyulmalı, çarpmış olduğu hayvanı ölüme terk edenler hakkında hayvan öldürme fiilinin ihmali davranışla gerçekleştirilmiş olduğu kabul edilerek, verilecek ceza oluşan netice kapsamına göre belirlenmelidir.5199'un 6.Maddesi değiştirilmemelidir. Havai fişek gösterileri, pet-shoplar, üretim çiftlikleri, canlı hayvan ticareti, avcılık, kürk vb. sebeplerle hayvanların vücut bütünlüğünü bozma eylemleri, hayvan deneyleri yasaklanmalıdır. Hayvanları terk edenlere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Yasaklı ırklar kavramı kanundan çıkarılmalı, mizaç testi gibi bilimsel araştırmalar yapılarak hayvanların rehabilitasyonu sağlanmalı, hayvanat bahçeleri, yunus parkları, sirkler gibi hayvanların esaret altında tutulduğu yerler yasaklanmalı, mevcutlar rehabilitasyon merkezine dönüştürülerek bu tesislerdeki hayvanlar ömürleri boyunca koruma altına alınmalıdır. Etik eğitim hakkı mevzuat ile düzenlenerek özellikle üniversitelerin veterinerlik fakültesi gibi eğitim merkezlerinde, öğrencilerin derslerde canlı hayvanları kullanmaya zorlanmamaları, her alanda bilimsel alternatif yöntemlerin uygulanması sağlanmalıdır. Yayınlar/eğitimler aracılığıyla vatandaş hayvan hakkı konusunda bilinçlendirilmelidir. Hayvan haczini mümkün kılan yasalar yeniden düzenlenmelidir. Şehir planlama projeleri hayvanlar da düşünülerek hazırlanmalı, yönetim planlarındaki 'evcil hayvan beslenemez' hükmü geçersiz kılınmalı, faytonlar gibi zulüm ve sömürü içeren taşımacılığa son verilmelidir.

Reklam Alanı


Mama Kumbarası